Instruktor Badmintona

info: [email protected] tel. 609 498 085

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu Instruktora Badmintona i legitymacji wystawionej przez Polski Związek Badmintona.

Zgodnie z Ustawą „deregulacyjną” (z dnia 7 listopada 2014 roku, Dz. U. 2014 poz. 1662) i Ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) osoby, które chcą prowadzić „zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy” muszą uzyskać tytuł trenera/instruktora sportu w danej dyscyplinie, honorowany przez właściwy polski związek sportowy.

 

SCHEMAT KURSU:  

Kurs składa się z części praktycznej – 84 godz. dydaktyczne, części teoretycznej – 12 godz. dydaktycznych, praktyk – 10 godz. dydaktycznych.

 

PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Trener -pedagog
 2. Pierwsza pomoc, badania lekarskie,
 3. Teoria treningu badmintonisty

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 1. Gry i zabawy
 2. Rozgrzewka i zakończenie treningu
 3. Technika i metodyka nauczania
 4. Taktyka
 5. Kształtowanie zdolności motorycznych – trening ogólnorozwojowy
 6. Inne
 7. Minibadminton

Szczegółowy program znajduje się na dole strony.

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców.

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI:

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • Legitymację instruktora badmintona,

(Dokument wydawany na podstawie regulaminu PZBad)

 

 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

DATA/MIEJSCE:

11.2015-2.2016.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (5 weekendów), w godzinach 9.00-18.15. Dokładny adres i terminy zjazdów zostaną podane przed kursem.

Adres:

Warszawa/ Poznań/ Katowice/ Gdańsk/ Olsztyn/ Białystok/ Bydgoszcz/ Szczecin/ Zielona Góra/ Łódź/ Wrocław/ Opole/ Kraków/ Kielce/ Lublin

Czas trwania: 106 godz. dydaktycznych

Koszt: 1500 zł

 • dla osób bezrobotnych możliwość sfinansowania przez Urząd Pracy,
 • cena nie dotyczy kursów finansowanych ze środkow Unii Europejskiej.

Zbierz 5 osób, udział w kursie otrzymasz gratis!

KORZYŚCI: Kurs instruktora badmintona przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach zamierzających prowadzić tego typu zajęcia, m.in. klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, własnej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia własnych zajęć, absolwent otrzymuje wsparcie marketingowe.

Badminton w ostatnich czasach zyskuje coraz większą popularność. Dostępność sprzętu, czy też możliwość uprawiania w każdym wieku, bez względu na możliwości fizyczne, przyczynia się do tak dużego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy treningu to w dzisiejszych czasach duży atut dla pracodawców. Instruktorzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania rynku pracy.

 

Wykładowca

Jarosław Suwała
Jarosław Suwała

Jarosław Suwała – trener I klasy Badminton World Federation, trener BWF Shuttle Time, asystent trenera reprezentacji Polski, trener wielokrotnych zdobywców medali w kategoriach młodzieżowych, autor publikacji dla Polskiego Związku Badmintona.

 

Harmonogram:

8.00-8.30 Rejestracja uczestników (dotyczy tylko I zjazdu)
8.30-9.00 Omówienie organizacji kursu (dotyczy tylko I zjazdu)
9.00-10.30 Wykład teoretyczny / Ćwiczenia praktyczne
10.30-10.45 Przerwa
10.45-12.15 Ćwiczenia praktyczne
12.15-12.30 Przerwa
12.30-14.00 Ćwiczenia praktyczne
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.00 Wykład teoretyczny
16.00-16.15 Przerwa
16.15-18.15 Ćwiczenia praktyczne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończenie 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo (szczegółowy wykaz przestępstw znajduje się TUTAJ), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie,

 

Uczestnicy kursu biorą udział w części praktycznej (wymagany jest strój sportowy, rakiety do badmintona).

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 1500 zł,
 • odpłatność należy uiścić po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190, tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu, miasto kursu,
 • możliwość wystawienia faktury proforma,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, zakład pracy lub inne podmioty,

UWAGA! Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego COACHING SPORT jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.18/00147/2015. Osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o sfinansowanie naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 Cena nie dotyczy kursów finansowanych ze środkow Unii Europejskiej.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Zbierz wymagane dokumenty:

 • kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,
 • podanie o przyjęcie na kurs (w tym: oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pobrania TUTAJ),
 • Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:

 • Zaliczenie kursu (frekwencja min 80 %, zaangażowanie, punktualność).
 • Zaliczenie praktyk.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Trener -pedagog
 • Rola i zadania instruktora w procesie szkolenia.
 • Niezbędne umiejętności i kompetencje.
 • Dokumentacja trenera, plan organizacyjno-szkoleniowy, prowadzenie dziennika zajęć, analiza dokumentacji szkoleniowej.
 1. Pierwsza pomoc, badania lekarskie,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia, urazy, omdlenia, krwotoki.
 1. Teoria treningu badmintonisty
 • Charakterystyka treningu badmintonisty i wymogi sprawnościowe poszczególnych gier.
 • Kategorie wiekowe w badmintonie.
 • Dobór i selekcja do badmintona – diagnoza zdolności motorycznych i psychomotorycznych oraz predyspozycji psychicznych.
 • Planowanie szkolenia, wyznaczanie celów i monitoring postępów młodego badmintonisty.
 • Wybrane zdolności motoryczne i ich znaczenie w badmintonie; metody kształtowania.
 • Kontrola treningu w badmintonie (testy).
 • Dokumentacja szkoleniowa.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 1. Gry i zabawy
 • Zabawy i gry wprowadzające do nauczania elementów techniczno-taktycznych oraz sprawnościowych.
 • Atrakcyjne formy treningowe jako alternatywa dla formy ścisłej i zadaniowej prowadzenia treningu.
 1. Rozgrzewka i zakończenie treningu
 • Rodzaje rozgrzewek - przykłady rozgrzewki treningowej i przedmeczowej.
 • Rozgrzewka funkcjonalna.
 • Ćwiczenia końcowej części treningu (gibkościowe, stabilizacyjne, korekcyjne).
 • Rozciąganie statyczne a dynamiczne – przykłady ćwiczeń.
 1. Technika i metodyka nauczania
 • Klasyfikacja uderzeń.
 • Praca nóg.
 • Podstawowe chwyty rakiety.
 • Serwis - metodyka nauczania.
 • Metodyka nauczania uderzeń:Metodyka nauczania pracy nóg do wyżej wymienionych uderzeń (uderzenia z przodu kortu – forhand, backhand, uderzenia ze środka kortu – forhand i backhand, uderzenia z tyłu kortu – forhand i backhand).
  • z przodu kortu – forhand, backhand;
  • ze środka kortu – forhand i backhand;
  • z tyłu kortu – forhand i backhand.
 • Naskok.
 • Analiza umiejętności technicznych; korygowanie błędów.
 • Doskonalenie techniki uderzeń, pracy nóg oraz umiejętności ich demonstrowania przez uczestników kursu.
 1. Taktyka
 • Taktyka poszczególnych gier – różnice w prowadzeniu gry, strategia walki sportowej, środki działania (gra pojedyncza mężczyzn i kobiet, gra podwójna mężczyzn i kobiet, gra mieszana).
 • Schematy gier wykorzystywane w treningu badmintonisty (schematy w grach pojedynczych i podwójnych).
 1. Kształtowanie zdolności motorycznych – trening ogólnorozwojowy
 • Kształtowanie szybkości w treningu dzieci i młodzieży, przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie siły w treningu dzieci i młodzieży, przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie wytrzymałości w treningu dzieci i młodzieży, przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie koordynacji w treningu dzieci i młodzieży; przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie gibkości w treningu dzieci i młodzieży; przykłady ćwiczeń.
 1. Inne
 • Nauka nagrywania lotek (duża ilość).
 • Samodzielne prowadzenie zajęć treningowych w oparciu o konspekt/osnowę.
 • Nauczanie i doskonalenie poszczególnych elementów technicznych.
 1. Minibadminton
 • Zasady gry.
 • Organizacja współzawodnictwa.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, pragniemy poinformować, że Coaching Sport dostosował zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. 

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:

adres e-mail: [email protected]

numer telefonu: 609 498 085

Z poważaniem,

Zespół Coaching Sport

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: [email protected], nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie, 
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
 • Rozwiązywania problemów technicznych,
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie) 
 • data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.