Regulamin korzystania ze strony Coachingsport.pl

§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez COACHING SPORT (zwanym dalej Usługodawcą) świadczonych w postaci szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.coachingsport.pl, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.

2. Uczestnikami szkoleń (zwanymi dalej Usługobiorcami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych na stronie Serwisu.

3. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co potwierdzają przed zakupieniem usługi.

4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
5. Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

7. Zadania statutowe Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, (§ 6 pkt. 2 „Placówka prowadzi działalność związaną z doskonaleniem zawodowym nauczycieli”) obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

1. Usługodawca - COACHING SPORT z siedzibą w Rzeszowie, 35-603, ul. Dunikowskiego 13/3 lub firma współpracująca, wskazana przez Coaching Sport, tel. 609 498 085, strona internetowa www.coachingsport.pl, e-mail: [email protected]
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Uczestnik szkolenia - Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia.
4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
5. Usługi szkolenia - Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Regulaminu.
6. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
7.Serwis - serwis internetowy umieszczony pod adresem www.coachingsport.pl.

§ 3
Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca świadczy:
1) Usługi szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę;
2) Usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w szkoleniach online (prowadzonych za pośrednictwem sieci Internet).
2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje usług wymagających zarejestrowania.
3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.
4. Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego następuje w momencie wpłynięcia do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi szkolenia online następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia zakupu wybranego lub wybranych szkoleń i uregulowania należności za wybraną usługę.

§ 5
Zakres usługi szkolenia stacjonarnego

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.
3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny szkolenia stacjonarnego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów szkoleń stacjonarnych z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od Usługodawcy.
5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie określonym na stronie Serwisu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty należące do Usługobiorców, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkoleń stacjonarnych.
7. Uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych jest równoznaczne z obowiązkiem przestrzegania przepisów porządkowych mających zastosowanie na terenie obiektów, w których odbywają się szkolenia stacjonarne.

8. Uczestnictwo w niektórych szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu.

§ 6
Zakres usługi szkolenie online

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia online jest udostępnienie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych przewidzianych dla wybranego szkolenia za pośrednictwem sieci Internet na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.
3.Udostępnienie części materiału szkoleniowego może nastąpić bez możliwości utrwalenia go na dysku Usługobiorcy.
4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po potwierdzeniu zakupu wybranego lub wybranych szkoleń.
5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia online po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
6. Udostępnienie materiału szkoleniowego następuje w terminie do 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp do pliku wygasa.

§ 7
Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.
2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: COACHING SPORT z siedzibą w Rzeszowie 35-603, ul. Dunikowskiego 13/3, Mbank nr rachunku 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190
3. W tytule przelewu za szkolenia online należy podać tytuł zamawianego kursu.
4. W tytule przelewu za szkolenia stacjonarne należy podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników szkolenia, datę i miasto szkolenia.
5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie określonym na stronie Serwisu.
6. Usługobiorca na własny wniosek otrzymuje fakturę za udział w szkoleniu, po wypełnianiu formularza zamieszczonego na stronie Serwisu. Faktura jest do odebrania podczas szkolenia. Istnieje możliwość pobrania faktury proforma przed terminem szkolenia.
7. Termin płatności na fakturze oznacza datę zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

§ 8
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
4) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnychlub wyższych parametrach;
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, oraz akceptacji plików cookies.

§ 9
Określenie praw i obowiązków stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych i szkoleń online w ramach organizowanych szkoleń.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega, że treści szkolenia, materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń online są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi szkolenia online.
6. Usługobiorca usługi szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie ponoszi żadnej odpowiedzialności za urazy i/lub uszkodzenia osób lub własności wynikające z zastosowania wskazówek zawartych w treści usługi.
8. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.

10. Usługobiorca oświadcza, iż:

1) w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas szkolenia, nie będzie rościł prawa do odszkodowania od Usługodawcy,

2) w przypadku warunkowego dopuszczenia do szkolenia, bierze pełną odpowiedzialność za niewypełnienie warunków uczestnictwa przed terminem egzaminu. Nie dopuszczenie Usługobiorcy do egzaminu, nie upoważnia do jakichkolwiek roszczeń od Usługodawcy,
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż www.coachingsport.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

13. W związku z ochroną danych osobowych ( w tym również wizerunku) Usługobiorca zobowiązuje się nie utrwalać wizerunku osób trzecich podczas korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 10
Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu.

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza firma, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

- zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;

- zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;

- zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);

- zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);

- zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

- zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: [email protected], nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

          Rejestracji na szkolenie,

          Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,

          Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,

          Rozwiązywania problemów technicznych,

          Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,

          obsługi reklamacji,

          obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

          kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

          prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,

          kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,

          zapewnienie obsługi usług płatniczych,

          obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,

          organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

          windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

          prowadzenie analiz statystycznych,

          przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

          zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

          organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

          imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie)

          data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej)

          imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

          w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

          w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

          w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

          w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

          przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

          Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

          dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

          wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

          zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

          statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dotychczasowe przepisy:

1. W ramach świadczenia usługi szkolenia stacjonarnego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia stacjonarnego.
2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi szkolenia online, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
4. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
5. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Uczestnika szkolenia,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
6. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi szkolenia online (dane eksploatacyjno-techniczne):
1) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
10. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe i współorganizatorom szkoleń.

§ 11
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie usługi szkolenia online rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki materiał szkoleniowy został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę.
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie,
3. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.
4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego terminie do 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia (z wyjątkiem sytuacji gdy na stronie serwisu są opisane inne zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu). Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub listem poleconym (decyduje data nadania listu) na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w terminie krótszym niż określony w § 11 ust. 4, Usługodawcy należy się 50% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawcy należy się 100% opłaty za szkolenie.
6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym
reklamację.
8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 12
Postanowienia końcowe Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w szkoleniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Coaching Sport.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. (aktualizowano 10.03.2021 r.)

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, pragniemy poinformować, że Coaching Sport dostosował zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. 

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:

adres e-mail: [email protected]

numer telefonu: 609 498 085

Z poważaniem,

Zespół Coaching Sport

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: [email protected], nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie, 
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
 • Rozwiązywania problemów technicznych,
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie) 
 • data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.