Czy nauka o ruchu człowieka zmienia się na naszych oczach?

Myśląc o ostatnim ogniwie wykonania ruchu, nie myślimy jedynie o mięśniach, ale o układzie mięśniowo-powięziowym. Przez wiele lat, powięź uważana była za mało istotny element ludzkiego ciała. Dziś wiemy, że

tworzy globalny system, wpływający na działanie wszystkich układów ciała, w tym, kluczowych dla motoryki człowieka. Płynne wykonanie ruchu w pełnym zakresie uzależnione jest od prawidłowego działania powięzi. Stworzenie odpowiednich warunków uzyskujemy przez wprowadzenie powięzi w strefę elastyczności, czyli zakresu w którym powięź i mięśnie funkcjonują optymalnie. Przygotowując układ mięśniowo-powięziowy, usuwamy zarówno nadmiar jak i niedobór wody. Nadmiar wody zwiększa tarcie i zaburza ruchomość. Podczas rozciągnięcia lub kompresji np. w postaci rolowania, wywołujemy obniżenie poziomu nawodnienia. W sytuacji gdy wyjściowy poziom nawodnienia jest zbyt niski, dochodzi do densyfikacji powięzi, zwiększenia gęstości substancji podstawowej, która utrudnia ślizg pomiędzy tkankami. Wykorzystując kompresję, dzięki tarciu dochodzi do lokalnego wzrostu temperatury. Wpływamy na przemianę substancji podstawowej z postaci gęstego żelu w substancję płynną i wprowadzamy powięź w strefę elastyczności. W świetle dzisiejszej wiedzy, dbałość o powięź jest elementem niezbędnym nie tylko dla osób trenujących, ale także dla wszystkich, którzy chcą zachować zdrowie i  sprawność ciała.

Summary.

When we think about the last link in the performance of a movement, we don't just think about the muscles, but the myofascial system. For many years, fascia was considered an insignificant element of the human body. Today we know that it creates a global system that affects the operation of all body systems, including those crucial for human motor skills. The full range of smooth movement depends on the proper functioning of the fascia. The appropriate conditions are created by introducing the fascia into the zone of flexibility, that is, the range in which the fascia and muscles function optimally. When preparing the myofascial system, we remove both excess and deficiency of water. Excess water increases friction and disturbs mobility. During stretching or compression, e.g. in the form of rolling, we cause a reduction in the level of hydration. When the initial level of hydration is too low, the density of the base substance increases, which makes it difficult to slide between tissues. By using compression, the temperature increases locally due to friction. We influence the transformation of the basic substance from the form of a thick gel into a liquid substance and introduce the fascia into the zone of flexibility. In the light of today's knowledge, care for the fascia is an essential element not only for training people, but also for everyone who wants to maintain health and fitness of the body.


Szkielet człowieka nie stanowi struktury podporowej, mięsień nie jest samodzielną jednostką funkcjonalną, ruch nie jest efektem działania niezależnych mięśni poruszających kości w stawach. Co sprawiło odrzucenie dogmatów anatomii funkcjonujących przez stulecia? Powodem całego zamieszania jest powięź i badania nad nią, których ilość wręcz eksplodowała w ostatnich latach. Powięź to ciągła sieć naprężonych włókien, rozchodzących się po całym ciele od powierzchni skóry do jądra komórkowego, której rola jest dużo ważniejsza niż tylko łączenie elementów. Tworzy system wpływający na prawidłowe działanie wszystkich układów ciała, m.in. na nerwowy, krwionośny, mięśniowy, czyli układów, które są kluczowe dla motoryki człowieka. Tworzy podstawową strukturalną architekturę ludzkiego ciała, uważana za sprężysty szkielet człowieka. Kiedy działa nieprawidłowo uciska nerwy, powodując przesyłanie błędnych impulsów, uciska naczynia krwionośne, prowadząc do niedotlenienia i kryzysu energetycznego. Niedożywione i przetrenowane mięśnie cechuje zaburzona funkcja (Myers, 2014). Powięź otacza i obejmuje mięśnie, wspomagając je podczas skurczu, zapobiega rozpraszaniu wytwarzanej energii, przez co przyczynia się do optymalizacji skurczu (Guimberteau 2015). Mięśnie oddając część przyczepów do powięzi, przekazują siłę przez blaszki powięziowe do synergistycznych oraz antagonistycznych mięśni. Większość ruchów jest wynikiem pracy sekwencji i spiral mięśniowo-powięziowych składających się z wielu pojedynczych jednostek motorycznych, które są rozmieszczone w kilku częściach danego mięśnia, a także w różnych częściach innych mięśni (Stecco 2019).

Powięź umożliwia izolowanie elementów kostnych od siebie, zapewniając im bezpieczeństwo. Okazuje się, ze gdyby kości opierały się o siebie powierzchniami stawowymi, uległyby zmiażdżeniu pod wpływem codziennego ruchu. Aby się chronić, ciało wytworzyło system rozproszenia sił, przeciwstawiając się sile grawitacji i umożliwiając wykonanie ruchu. Działanie tego systemu porównywane jest do znanej z architektury zasady tensegracji. Struktura tensegracyjna jest zbiorem stabilnych elementów (kości) połączonych naprężonymi taśmami (więzadła, ścięgna i powięź), w której żadna ze sztywnych struktur nie styka się ze sobą. Każdy z komponentów przyczynia się do stabilności całej struktury i ma mechaniczny wpływ na wszystkie inne komponenty (Scarr 2014).

Zgodnie z neurofizjologią ruch jest programowany przez mózg i jest realizowany przez skurcz włókien mięśniowych. Impuls nerwowy który odpowiada za ruch danej części ciała, napotyka na obwodzie nieskończoną liczbę zmiennych (Stecco 2019). W celu zarządzania ruchem mózg potrzebuje informacji zwrotnych o tym co dzieje się na obwodzie. Mechanoreceptory znajdujące się w powięzi, zawsze przekazują ten sam rodzaj impulsów do Obwodowego Układu Nerwowego, bez względu na to w jakiej części ciała się znajdują. Bez powięziowej mapy, która nadaje impulsom konkretne znaczenie, kora mózgowa nie miałaby możliwości zinterpretowania sygnałów. Wszystkie mięśnie składają się z włókien, które są kolejno aktywowane, w zależności od kąta rozwarcia stawu. Obwodowy Układ Nerwowy przesyła impulsy do różnych włókien, ale nie jest w stanie określić kiedy należy zwiększyć lub zmniejszyć aktywność danych włókien w zależności od zmiany pozycji kończyny. Centralny Układ Nerwowy również nie jest zdolny do modulowania aktywności różnych włókien. Musi zatem istnieć system który koordynuje tę aktywność. Powięź jest jedyną strukturą w ciele odpowiednią do przeprowadzenia tego typu kontroli, ma kontakt z każdą pojedynczą komórką,  jest elastyczna i wrażliwa na rozciąganie, dzięki czemu może rekrutować lub hamować poszczególne włókna mięśniowe (Stecco 2019). Powięź funkcjonuje w obecnej koncepcji jako dynamiczna sieć przetwarzania informacji, zdolna do wykonywania kalkulacji zwykle przypisywanych układowi nerwowemu. Wewnętrzne naprężenie tkanki i sprzężenie komórek mięśniowych z układem nerwowym oznacza że mogą one szybko reagować przez odruchy rdzeniowe na proprioceptywne sygnały i dokonywać dalszych przystosowań (Scarr 2014).  

Wykonanie złożonej czynności motorycznej w pełnym zakresie ruchu, wymaga prawidłowego działania powięzi. Stworzenie odpowiednich warunków uzyskujemy przez wprowadzenie powięzi w strefę elastyczności, czyli zakresu w którym powięź i mięśnie funkcjonują optymalnie. Wykazano, że rozciąganie i kompresja, przyczyniają się do odpowiedniego nawodnienia tkanki łącznej, wpływając na jej mechaniczne właściwości, możliwości ślizgu między tkankami i właściwy zakres ruchomości. Przygotowując układ mięśniowo-powięziowy, usuwamy zarówno nadmiar jak i niedobór wody. Nadmiar wody zwiększa tarcie i zaburza ruchomość. Podczas rozciągnięcia lub kompresji woda jest wyciskana, aby po ustąpieniu bodźca rozpocząć wchłanianie. Tymczasowy bilans pozostaje ujemny, prowadząc do obniżenia poziomu nawodnienia i  uzyskania właściwego zakresu działania. Intensywny, długi trening może doprowadzić do wyjścia ze strefy elastyczności. Zbyt duży ubytek wody powoduje, że tkanka powięziowa zaczyna funkcjonować mniej optymalnie, jej elastyczność i sprężystość powoli się zmniejszają. W sytuacji odwrotnej, w szczególności u osób mało aktywnych, wyjściowy poziom nawodnienia powięzi jest niski, poniżej wymaganego poziomu. Dochodzi do densyfikacji, zwiększenia gęstości substancji podstawowej, która utrudnia ślizg pomiędzy tkankami. Mała ilość ruchu powoduje, że kolagen, będący głównym składnikiem włókien powięzi, nie układa się wzdłuż linii trakcji, ale w sposób przypadkowy, tworząc mostki poprzeczne i sklejając się z innymi włóknami. Tkanki przywierają do siebie, mierzwią się i tracą zdolność ślizgu. Zmniejszona elastyczność powięzi powoduje zaburzenia ruchomości i koordynacji między włóknami mięśniowymi (Schleip 2012). Gdy dochodzi do zmiany konsystencji powięzi, zmienia się rama odniesienia dla włókien mięśniowych, w wyniku czego zmieniony zostaje efekt motoryczny (Stecco 2019). Wykorzystując rozciąganie lub kompresję w postaci rolowania, dzięki tarciu dochodzi do lokalnego wzrostu temperatury. Wpływamy na przemianę substancji podstawowej z postaci gęstego żelu w substancję płynną, wprowadzamy powięź w strefę elastyczności.

Powięź tworzy się w reakcji na potrzebę, układa się zgodnie z tym o co prosi ciało. Powtarzające się działania będą skutkować utworzeniem się powięzi jako wsparcia wokół mięśnia (Baker 2013). Popyt rodzi podaż kolagenu, więc w zależności od tego jaki sport uprawiamy, czy też jaki ruch wykonujemy, mięśnie najczęściej angażowane będą wspierane przez dodatkowe włókna. Sytuacja może prowadzić do usztywnienia powięzi, zmniejszenia elastyczności i zakresu ruchu. Poddawanie fibroblastów ciągłej lub powtarzalnej kompresji, podwaja produkcję kolagenazy, enzymu, który przerywa patologiczne wiązania peptydowe w kolagenie, zapobiegając tworzeniu nadmiernych zagęszczeń tkanki łącznej (Chaitow 2014). Ponadto fibroblasty poddawane łagodnym naprężeniom, wydzielają białko interleukinę-6, które wzbudza proces wymagany do naprawy mięśni. Interleukina-6 posiada udowodniony wpływ na różnicowanie komórek (następuje wzrost ilości komórek, które różnicują się we włókna mięśniowe o 78%) co przekłada się na naprawę tkanki mięśniowej i uzyskanie efektów przeciwzapalnych (Hicks 2012). Jedną z metod wywołujących ten proces jest rolowanie regeneracyjne, które wykonywane bez odczucia bólu, nie wzbudza procesów zapalnych, dzięki temu może być wykorzystywane po każdym treningu.

Uwaga poświęcana dbałości o powięź wciąż pozostawia wiele do życzenia. Powszechna praktyka pozostaje w sprzeczności z rolą jaką pełni mięśniowa tkanka łączna chociażby w związku z urazami. Ogromna większość powtarzanych urazów dotyczy kolagenowej tkanki łącznej, takiej jak w ścięgna, więzadła lub torebki stawowe, która wydaje się być mniej przygotowana i słabiej przystosowuje się do wymagań związanych z obciążeniami w porównaniu z mięśniami i kośćmi (Chaitow 2014). W świetle dzisiejszej wiedzy, dbałość o powięź jest elementem niezbędnym dla zachowania zdrowia i  sprawności ciała. Jedną z metod zapewniających powięzi prawidłowe funkcjonowanie jest rolowanie, które od kilku lat weszło do powszechnego użycia w świecie sportu. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim możliwością indywidualnego zastosowania, niemalże w każdych warunkach. Rolowanie wywołuje kompresję i mechaniczne rozciąganie tkanki, inicjując wiele korzystnych procesów w naszym ciele. Zdrowy tryb życia obejmuje ruch, dietę i odpoczynek. Okazuje się, że powięź wpływa na wszystkie te elementy. Przetwarzanie sygnałów interoceptywnych wpływa na perystaltykę narządów wewnętrznych i odczucia somatoemocjonalne. Pielęgnację powięzi należy traktować na równi z innymi elementami wpływającymi na zdrowie.


 


Robert Bałuszyński,

Piśmiennictwo:

 1. Stecco Luigi, Antonio Stecco (2019) Manipulacja powięzi w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu; przekł. z jęz. ang. Paweł Poncyljusz ; red. Remigiusz Halikowski ; [konsult. nauk. Andrzej Gusta et al.]. - Wyd. 3 zm. - Szczecin : Wydawnictwo Odnowa-Med.
 2. Stecco Luigi, Carla Stecco (2015) Manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych; przekł. z jęz. ang. Remigiusz Halikowski. - Szczecin : Odnova-med.
 3. Guimberteau Jean-Claude (2016) Architektura żywej powięzi człowieka : pozakomórkowa matryca i komórki przedstawione przez endoskopię, Colin Armstrong ; przedm. Thomas W. Findley, Adalbert I. Kapandji ; [tł. z jęz. ang. Mariusz Kurkowski]. - Edinburgh : S3 Publishing.
 4. Myers Thomas W. (2014) Taśmy anatomiczne : meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem; kolor. il. wykonali Graeme Chambers, Debbie Maizels, Philip Wilson ; [tł. z jęz. ang. Mirosław Kokosz]. - Wyd. 3 pol. / red. nauk. Mirosław Kokosz, Dobrogniewa Bakowska. - Warszawa : DB Publishing.
 5. Lesondak David (2018) Powięź bez tajemnic : czym jest i jakie jest jej znaczenie; przedm. Thomas W. Myers, Robert Schleip ; posłowie Thomas W. Findley ; przekł. Daria Pisula. - Łódź : Galaktyka.
 6. Chaitow Leon; współaut. Julian M. Baker (2015) Metody terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji powięziowych; red. wyd. pol. Edward Saulicz ; [tł. z jęz. ang. Marek Barna, Paweł Linek, Mariola Saulicz]. - Wrocław : Edra Urban & Partner.
 7. Scarr Graham (2017) Biotensegracja : strukturalna podstawa życia; [przedm. Stephen M. Levin ; tł. z jęz. ang. Mariusz Kurkowski]. - [Konarzyce] : S3 Publishing UK - Mariusz Kurkowski.
 8. Tanno-Rast Heidi (2016) Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe : diagnostyka, terapia, działanie; słowo wstępne Beat Dejung, Hannes Müller-Ehrenberg ; [tł. z jęz. niem. Mariola Saulicz]. - Wyd. pol. / red. nauk. Edward Saulicz. - Wrocław : Edra Urban & Partner.
 9. Baker Julian (2020) Terapia Bowena : bezpieczna terapia powięzi jako skuteczna metoda eliminacji bólu; [tl. Barbara Mińska]. - Białystok : Vital Gwarancja Zdrowia.
 10. Frederick Ann, Chris Frederick (2015) Stretching powięziowy. Wyd. 1 pol. / red. nauk. oraz tł. z jęz. ang. Rafał Gnat. - Wrocław : Edra Urban & Partner.

 

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, pragniemy poinformować, że Coaching Sport dostosował zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. 

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:

adres e-mail: biuro@coachingsport.pl

numer telefonu: 609 498 085

Z poważaniem,

Zespół Coaching Sport

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: biuro@coachingsport.pl, nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie, 
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
 • Rozwiązywania problemów technicznych,
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie) 
 • data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.